In

INFORMÁCIA K ODKLADU SPLÁTOK

 

podľa § 30j zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 („zákon“)

PLATÍ PRE ÚVERY POSKYTOVANÉ PODNIKATEĽOM splácané pravidelnými vopred určenými splátkami

 • bez poplatku
 • požiadať môže ktorýkoľvek z dlžníkov zmluvy o úvere
 • nemusíte navštíviť obchodné miesto spoločnosti
 • najrýchlejšie požiadať online, zaslaním podpísanej Žiadosti o odklad na adresu spoločnosti businessuvery@ssdfs.sk

 

 1. Odklad splátok neznamená ich odpustenie. Váš úver sa počas odkladu úročí, ale úroky zaplatíte až po uplynutí odkladu v rámci zvyšných splátok úveru.
 2. Máte možnosť požiadať o odklad splátok úveru na obdobie maximálne 3 mesiace. Odklad začne platiť dňom splatnosti najbližšej neuhradenej splátky po podaní žiadosti. Ak máte pred podaním žiadosti nezaplatenú splátku, nie dlhšie ako 30 dní, odklad sa automaticky týka aj tejto splátky a doba odkladu začína plynúť od splatnosti tejto splátky.
 3. Najneskôr pred uplynutím pôvodného obdobia odkladu splácania úveru podľa bodu 2. vyššie nám môžete oznámiť, že máte záujem o ďalší odklad splácania úveru na obdobie maximálne 3 mesiace; toto oznámenie obsahuje číslo zmluvy o úvere a obdobie odkladu splácania úveru.
 4. Nesmiete byť:
  • v omeškaní so splátkou úveru, pri ktorom žiadate o odklad splátok, dlhšie ako 30 dní pred podaním žiadosti o odklad splátok,
  • k 29. februáru 2020 v omeškaní dlhšie ako 30 dní aspoň vo výške 100 EUR so splátkou pri inom úvere nami poskytnutom,
  • ku dňu podania žiadosti v stave zlyhania podľa čl. 178 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27. 6. 2013) v platnom znení.
 5. Žiadosť o odklad musí byť riadne vyplnená a obsahovať všetky náležitosti podľa zákona.
 6. Požiadať o odklad odporúčame elektronicky, zaslaním podpísanej žiadosti na mailovú adresu businessuvery@ssdfs.sk. Ak nemáte inú možnosť, viete požiadať o odklad aj na obchodnom mieste spoločnosti, alebo zaslaním podpísanej žiadosti prostredníctvom pošty. Žiadosť musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať vo vašom mene (ak ste právnická osoba).
 7. Najneskôr do 30 dní od podania žiadosti vás budeme informovať o posúdení žiadosti. Nepovolenie odkladu môže nastať len ak nebudú splnené požiadavky zákona (viď bod 4 a 5 tejto informácie).
 8. Za odklad splátok v zmysle zákona počas pandémie neplatíte žiadne poplatky, náhradu nákladov ani odplatu, okrem zmluvného úrokov počas doby odkladu a nebudeme požadovať dodatočné zabezpečenie úveru.
 9. Počas odkladu môžete úver alebo jeho časť predčasne splatiť za doterajších podmienok.
 10. Počas odkladu nám môžete oznámiť svoj záujem začať úver splácať. Toto oznámenie má za následok ukončenie odkladu.
 11. V oznámení o povolení odkladu vám uvedieme aj novú výšku splátky po ukončení odkladu. O dobu odkladu predĺžime konečnú splatnosť úveru.
 12. Odložené splátky sa na účely reportovania do úverového registra nepovažujú za omeškané, nebudete mať v tejto súvislosti negatívny záznam, ktorý by vám mal sťažiť prístup k ďalšiemu úveru v nasledujúcom období.

 

Žiadosť o odklad splátok si môžete stiahnuť TU alebo v sekcii dôležité dokumenty. 

0850 555 777